فعال سازی

ابتدا سایت بیت برگ را روی مرورگر کروم خود باز کنید و مراحل زیر را دنبال کنید، در صورتی که از اپلیکیشن بیت برگ استفاده میکنید از اپلیکیشن خارج شده و مراحل زیر را در مرورگر کروم دنبال کنید.

گام اول:

خرید بیت کوین

گام دوم:

فروش بیت کوین

گام سوم:

خرید بیت کوین

گام چهارم:

فروش بیت کوین

پایان