سوالات زن‌کش
زن‌کش یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
رالف ورسلوئیس (Rolf Versluis) و راب ویجیلیون (Rob Viglione).
در حال حاضر حدود ۴ میلیون زن‌کش استخراج‌شده که سقف آن ۲۱ میلیون خواهد بود.
سایت رسمی زن‌کش https://zencash.com می‌باشد.