سوالات وایکی‌چین
وایکی‌چین یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۷۰ میلیون وایکی‌چین در گردش است.
سایت رسمی وایکی‌چین http://waykichain.com می‌باشد.