سوالات وری‌کوین
وری‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۳۱ میلیون وری‌کوین در گردش است.
سایت رسمی وری‌کوین http://www.vericoin.info می‌باشد.