سوالات وی‌چین
وی‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
حداکثر تعداد توکن‌های ممکن وی‌چین حدود ۸۷۳ میلیون است که تاکنون بیش از ۵۵۰ میلیون آن وارد چرخه شده‌است.
سایت رسمی وی‌چین https://www.vechain.org می‌باشد.