سوالات آنوبتینیوم
آنوبتینیوم یک کوین است که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۰۰ هزار آنوبتینیوم در گردش است.
سایت رسمی آنوبتینیوم http://unobtanium.uno می‌باشد.