سوالات استرانگ‌هندز
استرانگ‌هندز یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۶ تریلیون استرانگ‌هندز در حال گردش است.
سایت رسمی استرانگ‌هندز https://www.stronghands.info می‌باشد.