سوالات سنس
سنس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۹۵ میلیون سنس در گردش است.