سوالات رایز
رایز یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
در حال حاضر 128 میلیون رایز در گردش است.
سایت رسمی رایز https://rise.vision می‌باشد.