سوالات رادیوم
رادیوم یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
در حال حاضر ۳.۵ میلیون رادیوم در حال گردش است.
سایت رسمی رادیوم https://radiumcore.org می‌باشد.