سوالات پیرکوین
پیرکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۵ میلیون پیرکوین در گردش است.
سایت رسمی پیرکوین http://www.peercoin.net می‌باشد.