سوالات نواکوین
نواکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲ میلیون نواکوین در گردش است.
سایت رسمی نواکوین http://novacoin.org می‌باشد.