سوالات نیکس
نیکس یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱۷۵ میلیون حداکثر تعداد نیکس ممکن است که تاکنون ۳۹ میلیون از آن استخراج شده.
سایت رسمی نیکس https://nixplatform.io می‌باشد.