سوالات میوزیکوین
میوزیکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۷۷۶ میلیون میوزیکوین در گردش است.
سایت رسمی میوزیکوین https://www.musicoin.org می‌باشد.