سوالات مانیتوری‌یونیت
مانیتوری‌یونیت یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۳۹ میلیون مانیتوری‌یونیت در حال گردش است.
سایت رسمی مانیتوری‌یونیت http://www.monetaryunit.org می‌باشد.