سوالات موئدا لویالتی پوینتز
موئدا لویالتی پوینتز یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
بیش از 19 میلیون موئدا در گردش است.
سایت رسمی موئدا لویالتی پوینتز https://moeda.in می‌باشد.