سوالات مدیک‌کوین
مدیک‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۰۶ میلیون مدیک‌کوین در گردش است.
سایت رسمی مدیک‌کوین https://mediccoin.com می‌باشد.