سوالات لینک‌آی
لینک‌آی یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده
۱ میلیارد لینک‌آی وجود دارد که بیش از ۶۰۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی لینک‌آی http://www.linkeye.com می‌باشد.