سوالات آیکان
آیکان یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۸۰۰ میلیون و ۴۶۰ هزار تعداد کوین‌های موجود آیکان است که هم‌اکنون بیش از ۳۸۰ میلیون آن در گردش است.