سوالات هوئوبی‌توکن
هوئوبی‌توکن برخلاف نامش یک کوین است که صرافی هوئوبی در سال ۲۰۱۸ به عنوان یک روش پرداخت کارمزد ایجاد شد.
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کوین هوئوبی‌توکن در گردش است.