سوالات هکس
هکس یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر بیش از ۱.۷ میلیون هکس در گردش است.
سایت رسمی این‌ارز https://hexxcoin.net می‌باشد.