سوالات هیون پروتوکل
هیون پروتوکل یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۴.۵ میلیون هیون در گردش است.
سایت رسمی هیون پروتوکل https://havenprotocol.com می‌باشد.