سوالات گولوس
گولوس یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۲ میلیون گولوس وجود دارد.
سایت رسمی گولوس https://golos.io می‌باشد.