سوالات فلش
فلش یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۹۰۰ میلیون فلش وجود دارد که همه آن در گردش است.
سایت رسمی فلش https://flashcoin.io می‌باشد.