سوالات الایت
الایت یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۶ میلیارد الایت در گردش است.