سوالات الاستیک
الاستیک یک کوین است که در سال 2017 ایجاد شده.
100 میلیون الاستیک وجود دارد که ببش از 90 میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی الاستیک https://www.elastic.pw می‌باشد.