سوالات کلوسیوس
کلوسیوس یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۱ میلیارد کلوسیوس در گردش است.
سایت رسمی کلوسیوس http://colossusxt.io می‌باشد.