سوالات بین‌کش
بین‌کش یک کوین است که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده.
۵۰ تریلیون بین‌کش وجود دارد که در حال حاضر ۲.۶ تریلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی بین‌کش http://beancash.org می‌باشد.