سوالات اش
اش یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
بیش از ۱۱۴ میلیون اش وجود دارد که حدود ۹۳ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی اش https://www.asch.io می‌باشد.