سوالات  آرک
آرک یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد.
نام کشتی نوح در کتاب مقدس آرک است.
آرک توسط یک تیم ۲۷ نفره از کشورهای مختلف ساخته شده.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون کوین آرک در گردش وجود دارد اما برای آن سقفی تعیین نشده.
سایت رسمی آرک http://ark.io می‌باشد.