سوالات اچ‌شر
اچ‌شر یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
دیوید ووریک (David Vorick) و لوک شامپاین (Luke Champine).
در حال حاضر حدود ۴۳ میلیارد اچ‌شیر استخراج‌شده که حداکثر به ۸۴ میلیون خواهد رسید.
سایت رسمی این‌ارز https://h.cash می‌باشد.