کشف باگ (Bug Bounty Program)

کشف باگ

قوانین:

 

محدوده کشف آسیب پذیری:

 

جوایز کشف آسیب‌پذیری:

 

 

نحوه گزارش آسیب‌پذیری: